ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A nextnet.hu INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÉRVÉNYES: 2021.09.20-tól

1. Cégadatok

Cégnév: Center Webhost Kft..
Székhely: 1173 Budapest, Borsó utca 12-32
Adószám: 28746650-1-42

Email: info@nextnet.hu
Telefon: +36-70/782-2005
Weboldal: www.nextnet.hu

1./ A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, AZ ÁSZF HATÁLYA

1.1.Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő részére az általa az Online Megrendelőlapon kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért Megrendelő a Szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni.

1.2. Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató minden internetes szolgáltatása tárgyában megkötött Szolgáltatási Szerződésre, mely a Megrendelő által online kitöltött Megrendelőlapnak a Szolgáltató részére történő eljuttatásával jön létre. Az ÁSZF szabályozza a felek tartós jogviszonyának általános feltételeit, a felek alapvető jogait és kötelezettségeit. A Megrendelő által ténylegesen megrendelt szolgáltatásokat, a Szolgáltató által felszámított díjakat, és a Megrendelő által választott díjcsomagot Felek a Megrendelőlap alapján határozzák meg.

2./ A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99%-os rendelkezésre állás mellett – a Megrendelő részére jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a Szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik/engedélyező fél hatáskörébe tartozik / tevékenységétől függ, illetőleg ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe.(pl. domain név regisztráció esetén)

2.3. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött Megrendelőnek biztosítsa.

2.4. Szolgáltató a Megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.

2.5. A szolgáltató köteles minden tőle elvárható, észszerű erőfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy Megrendelő magatartása okozott.

2.6. Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésre állást tudja biztosítani.

2.7. Amennyiben a Megrendelő tevékenysége Szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett – jogosult a Megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a Megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.8. Amennyiben a Szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme a Szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik – és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet –, díjfizetési kötelezettség Megrendelőt nem terheli, ezzel az időszakkal a szerződés meghosszabbodik, illetve határozatlan időre szóló szerződés esetén a következő havi szolgáltatási díjból levonásra kerül..

2.9. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. A szolgáltatás megrendelésekor a Szolgáltató ún. „díjbekérőt” küld a Megrendelő részére, amely alapján a Megrendelő előfizet a szolgáltatásra. A díjbekérő megküldésével egyidejűleg a szolgáltatás aktiválásra kerül. Az első számlát a Szolgáltató a Megrendelő díjbekérő alapján teljesített fizetését követően állítja ki. A Megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül teljesíteni köteles fizetési kötelezettségét, ellenkező esetben a Szolgáltató inaktiválja a szolgáltatást. Amennyiben a díjbekérő kézhezvételétől számított 30 napon belül a Megrendelő ismételten jelzi a szolgáltatásra vonatkozó igényét erre a díjbekérőben közölt összegen felül fizetendő egyszeri 3000,- Ft összegű reaktiválási díj megfizetése ellenében nyílik lehetősége

2.10. Késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató naponta a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel. A Megrendelő késedelmes teljesítése – ha annak rendeltetése nincs meghatározva- először a költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.

2.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget.

2.12. A Szolgáltató jogosult a megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.

2.13. Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást karbantartási és fejlesztési célzattal, annak feltétlenül szükséges időtartamára felfüggessze, amennyiben erről Megrendelőt legalább 7 nappal megelőzően tájékoztatta. A karbantartás idején változatlan díjfizetési kötelezettség mellett a szolgáltatás szünetel, azonban Szolgáltató vállalja, hogy a szükséges munkákat a lehető leggyorsabban, a legkevésbé látogatott időpontokban végzi el.

2.14. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Megrendelő az alábbi előírásokat megszegi:
– Tilos a web-tárterületen törvénybe ütköző, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;
– Tilos a web-tárterületen olyan programkód elhelyezése és futtatása, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra, illetve a web szervert számottevően lassítja, üzemszerű működését gátolja;
– Tiltott minden, a szolgáltatás blokkolását célzó támadás, az azonosítási illetve biztonsági intézkedések megsértésére irányuló kísérlet, illetve egyéb ügyfél-azonosítóhoz, számítógéphez vagy hálózathoz történő illetéktelen hozzáférési kísérlet;
– Tiltott a címinformáció hamisítása vagy e-mail fejléc egyéb módon történő módosítása a feladó vagy a címzett személyazonosságának elrejtésére.
– Tiltott a szerver hozzáférés felhasználása a szerzői jogra illetve a szellemi tulajdonjogra vonatkozó jogszabályok megsértésének elkövetésére, segítésére illetve felbujtására. Ez a tilalom vonatkozik magánjellegű e-mail üzenetek bármilyen módon harmadik fél számára történő közzétételére a szerző kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül. Tiltott a szerveren lévő felhasználók e-mail címének harmadik fél számára történő értékesítése illetve üzleti célú terjesztése az előfizető előzetes, írásos hozzájárulása nélkül.
– Tilos olyan hibás- programkód futtatása, amely biztonsági hibái révén alkalmas illetéktelenek számára külső programkód futtatására, vagy a szerver erőforrásaihoz való illetéktelen hozzáférésre.
– Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek küldése valamint más felhasználók zaklatása, valamint tilos e-mail küldés olyan címlistára, amely gyűjtött, vagy vásárolt e-mail címeket tartalmaz; amelyre az előfizetők nem saját akaratukból iratkoztak fel.
– Általában tilos az Internet Etikai Kódexének megsértése.

3./ A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően – az itt megjelölt megkötések figyelembevételével – szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Szolgáltató köteles az Adatkezelési Tájékoztatónak megfelelően megadni.

3.2. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, Szolgáltató által kiszámlázott díjat esedékességkor megfizetni, a Szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással, banki befizetéssel vagy paypal használatával.

3.3. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének figyelembevételével használja. Megrendelő vállalja, hogy nem használja a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon.

3.3.1. Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 2.14. és 3.4. pontban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütköző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3.3.2. Ezen ÁSZF 2.14., és 3.4. pontjaiba foglalt, Megrendelő érdekkörébe eső illetve általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a szolgáltatót kizárja a felelősségét.

3.4. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megrendelő magatartása különösen a 2.14. és 3.3. pontokba ütközik.

3.5. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóval emailen közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljes körű felelősség terheli.

3.6. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.

3.7. Ha Megrendelő a szerződésből eredő jogainak gyakorlását másnak átengedi vagy a szolgáltatást harmadik személynek bármilyen formában továbbadja, átengedi, hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltató ebben az esetben jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására, valamint a Megrendelő által kifizetett díj megtartására az okozott kár összegével arányosan.

4./ A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS MÓDOSÍTÁSA

4.1. A Szerződés határozatlan vagy határozott időtartamra jön létre.

4.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, 30 napos felmondási időtartammal.

4.3. A Szerződés azonnali hatállyal megszűnik a tárhely-szolgáltatásban foglalt domain név másik domain regisztrátorhoz történő átregisztrációja (elvitele) esetén. A szerződés megszűnése nem mentesít a korábban keletkezett fizetési kötelezettségek alól.

4.4. A határozatlan és határozott idejű Szerződést bármelyik fél rendes felmondással 30 napos felmondási idő mellett megszüntetheti. A határozatlan idejű Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl. fizetési kötelezettség) alól.

4.5. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben, valamint a megrendelő részére küldött email üzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.

4.6. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött Szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a Szolgáltató első eltérő díjszabású számláját Megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla nem teljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni.

4.7. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.

5./ VEGYES RENDELKEZÉSEK

5.1. Szolgáltató és Megrendelő kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy szerződéses kapcsolatba lépjenek, és az ebből fakadó kötelezettségeiket teljesítsék.

5.2. A Szolgáltatási Szerződésben meghatározott összegek bruttó árak, az ÁFA összegét már tartalmazzák.

5.3. Egyik fél sem felel azon esetekben, amikor a szerződés teljesítését mindkét fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható körülmények (vis maior) akadályozzák. Ilyen körülmények különösen: háborús és terrorcselekmények, lázadás, szabotázs, robbantásos merénylet, vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, földrengés, árvíz, tűzvész, villámcsapás, illetve más természeti katasztrófa, munkabeszüntetés, a törvény alapján feljogosított szervek által tett intézkedés. A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól ezen események sem jelentenek mentességet.

5.4. Az értesítés hivatalos módja az e-mail/weboldal hír A Szolgáltató minden közleményét, értesítését e-mailben/webolalon lévő hír értesíti a Megrendelőt. Amennyiben Megrendelő e-mail címe megváltozik, köteles erről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni. A Szolgáltató nem terheli felelősség a Megrendelő elérhetetlensége esetén bekövetkező károkért (pl. domain név felmondása, vagy tárhely törlése).

5.5. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

5.6. Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező Bíróság illetékességének.

6./ SZERVERKÖZPONT / SÁVSZÉLESSÉG / DDOS VÉDELEM

6.1. Szervereink Magyarországon az Invitel Dataneum,  Ausztriában az: ANEXIA Internetdienstleistungs GmbH cégnél (https://anexia.com/de/), valamint London-ban a Hydra Communications Ltd (https://zare.com) adatközpontjában találhatóak.

6.2. Minden szerverünkhöz 80 Gbit/s sávszélesség tartozik.

6.3. Ugyan a sávszélesség kihasználhatósága Magyarországon maximálisan lehetséges , ám nem tudjuk garantálni ennek 100%-át. Kérem érdeklődjön internet szolgáltatójánál , hogy a nemzetközi sávszélességük biztosított e. Ugyan a tesztelt nagy szolgáltatók esetén ez szinte garantált , azaz maximálisan kihasználható a sávszélesség.

6.4. Hardveres DDOS védelmet nyújtunk minden ügyfelünk számára.

5.5. Maximális DDOS terhelhetőség: 5Gbit/s / támadás

7./ PÉNZVISSZAFIZETÉSI GARANCIA

7.1. 30 napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk kizárólag tárhely csomagok esetén.

8./ TÁRHELY SZERVER

8.1. A maximális stabilitás érdekében nem fizikai szervert bérlünk, hanem felhő szervereket dedikált erőforrásokkal

8.2. Minimum Processzor magok száma: 24-48 AMD EPYC 7702P

8.3. Minimum Memória: 512GB DDR4 ECC Hibatűrő memória

8.4. Minimális NVMe SSD tárterület: 4 TB Datacenter NVMe Pcie SSD

8.5. Minimális szerverhez csatlakozott sávszélesség: 40 GBit (40Gbit/s)