.HU DOMAINREGISZTRÁCIÓS SZABÁLYZAT

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete abból a célból, hogy a .hu alatti közdomainek delegálásának, regisztrálásnak és fenntartásnak egységes rendjét biztosítsa, a domain használóinak és másoknak jogait megóvja, a 2001. évi CVIII. törvény 15./A§-ában foglalt önszabályozás lehetőségeivel élve megalkotta a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot. Jelen Domainregisztrációs Szabályzat a tárgyban készült szerződéses rendszer részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

Fejezet: A Domainregisztrációs Szabályzatban használt fogalmak

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) az alábbi fogalmakat a következő értelemben használja:

Domain: Önálló internet tartomány, az internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis.

Domain név: Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen internet címek helyett használnak. Jelen Szabályzat olyan domain nevekre vonatkozik, amelyek helye az internetes domain rendszerben közvetlenül a .hu felső szintű vagy valamelyik az alá rendelt második szintű közdomain alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu). Az ékezetes (vagy nemzetközi terminológiával IDN) domain nevek a név szerverekben kódolt formában tárolódnak, míg felhasználói szinten általában kódolatlan formában jelennek meg, ezért ha külön nincs jelölve, akkor a jelen Szabályzatban domain név alatt a kódolatlan forma értendő.

Felső szintű domain: Közvetlenül az internetes domain rendszer gyökerében delegált .hu domain.

Második szintű domain: Közvetlenül a .hu felső szintű domain alatt delegált domain (pl. info.hu).

Közdomain: A .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott olyan második szintű internet domainek, amelyek alá a delegálást a Nyilvántartó végzi. A második szintű közdomainek aktuális listáját a Nyilvántartó webszerverén hozza nyilvánosságra.

Delegálás: A domain névvel azonosított internet domain használatba adása egy szervezetnek vagy természetes személynek egy Regisztrátor által továbbított igénylés alapján.

Regisztrálás: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba.

Feltételes használatba adás: Az igényelt domain név technikai használatba adása a delegálást megelőzően.

Fenntartás: A domain-használó számára nyújtott delegálás-fenntartási szolgáltatás, amelynek keretében a szükséges műszaki és adminisztratív adatok a .hu elsődleges és tartalék névszervereken és adatbázisokban tárolódnak, az internetről elérhetők, továbbá igény szerint módosításra kerülnek.

Regisztrátor: A Nyilvántartó által felhatalmazott szolgáltató szervezetek valamelyike, amely a domaint igénylő vagy használó ügyfél szabad választása és megbízása alapján az ügyféllel szerződéses viszonyban állva a domain delegálással, regisztrálással és domain-fenntartással kapcsolatos ügyeket intézi.

Igénylőlap: A domain-igénylő vagy domain-használó által a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek teljes körű megismerésére, elfogadására és a domain igénylés és delegálás teljes tartama alatt magára nézve kötelezőnek tartására vonatkozó szükséges jognyilatkozatok és a nyilvántartásba vételhez szükséges adatok összessége, amelyet a domain-igénylő papír alapon aláírással vagy elektronikus úton hitelesítve ad meg.

Az Igénylőlap mintapéldánya a Szabályzat melléklete, annak elválaszthatatlan része.

Domain-igénylő: Valamely domain delegálására igényt benyújtott jogi személy vagy természetes személy. Amennyiben az általa igényelt domain számára delegálásra kerül, domain-használóvá válik.

Domain-használó: Jogi személy vagy természetes személy, akinek számára a domain delegálásra került.

Adminisztratív kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos adminisztrációs ügyekben a domain-használó képviselője.

Technikai kapcsolattartó: A domainnel kapcsolatos műszaki ügyekben a domain-használó képviselője.

Nyilvántartó: A közdomainek kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a közdomainek alatt delegált domainekkel kapcsolatos adatokat).

Nyilvántartás: A Nyilvántartó által számítógépes rendszerben őrzött adatok, amelyek a domain-delegálásokkal kapcsolatosak.

Webszerver: A közdomainek delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos, rendszeresen frissített, nyilvános információk internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu).

Alternatív Vitarendező Fórum: A Regisztrátortól és a Nyilvántartótól független, alternatív vitarendezési szolgáltatást nyújtó fórum, amelyet a Nyilvántartó felkér arra, hogy a domain regisztrációval kapcsolatos kérelmek tárgyában a Domainregisztrációs Szabályzat és a külön anyagi és eljárási szabályok szerint járjon el.

Tanácsadó Testület (TT): Független szakértőkből áll, amely az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működik, és amely a még nem delegált, feltételesen használatba adott domain delegálásával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a domain nevek delegálásának jogszerűségét.

Panaszos: Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy az adott domain név adott igénylőnek történő delegálása a Szabályzatba ütközik.

Panaszolt: A domain igénylő, akivel szemben a részére feltételesen használatba adott domain delegálásának a Szabályzatba ütközésének megállapítását kérik.

Regisztrációs Döntnök: Az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a már delegált domain nevek domain használótól történő visszavonásáról és átruházásáról dönt.

Kérelmező: Az, aki jogának sérelme miatt a Regisztrációs Döntnöktől kéri egy adott domain delegálásának visszavonását vagy részére történő átruházását.

Kérelmezett: Az a domain-használó, akivel szemben a Regisztrációs Döntnöktől az általa használt domain visszavonását vagy átruházását kérik.

Hotline Döntnöki Fórum (HDF): az Alternatív Vitarendező Fórum keretében működő, független döntnökökből álló bíróságon kívüli vitarendező szolgáltatás, amely a delegált domainek alatt közölt jogellenes információ, az információval kapcsolatos jogellenes magatartás vagy a más jogát vagy jogos érdekét sértő információval kapcsolatos bejelentés esetén, a Nyilvántartóval együttműködési megállapodást kötött, Magyarországon erre a célra fenntartott bejelentő szolgálatok (hotline) kérelme alapján a rá vonatkozó külön eljárási szabályzat alapján járhat el.

Fejezet: A domain igénylésére és regisztrálására vonatkozó szabályok

A domain delegálás igénylése

1.1. A domain-igénylőre vonatkozó kritériumok

1.1.1 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás domain-igénylője lehet

a) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, továbbá Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgára, vagy ezen államok hatósága által kiállított személyi igazolvánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal rendelkező természetes személy, vagy

b) magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy

c) az Európai Unió, az Európa Tanács, az EGT vagy az EFTA tagállamainak, vagy Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország területén
i) jogszabály útján létrehozott,
ii) hatóság vagy bíróság által nyilvántartásba vett vagy bejegyzett vagy

iii) erre irányuló kérelmét az illetékes hatóságnál vagy bíróságnál előterjesztő, és működését jogszabály alapján a nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése előtt jogszerűen megkezdő jogi személy,

d) továbbá a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lajstromozott vagy a Magyarország területére is kiterjedő oltalommal rendelkező védjegy jogosultja.

1.1.2 Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálás domain-igénylője bármely hazai vagy külföldi természetes személy vagy jogi személy lehet.

1.2 A delegálási eljárás általános szabályai

1.2.1 Domain delegálásának kezdeményezése

1.2.1.1. Domain delegálás igénylésére az arra a Nyilvántartóval szerződés alapján jogot szerzett Regisztrátor jogosult, aki a domain igénylő erre vonatkozó megbízása alapján jár el.

1.2.1.2 A delegálás előfeltétele, hogy a domain-igénylő valamelyik, általa kiválasztott Regisztrátorral írásban vagy elektronikus úton delegálás-igénylési szerződést kössön. Az igénylést a Regisztrátor rögzíti a Nyilvántartásban. A delegálás-igénylési szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi az igénylő jognyilatkozatait tartalmazó Igénylőlap. Egyéb szerződéses feltétel hiányában az Igénylőlap önmagában delegálás-igénylési szerződésnek minősül, a Regisztrátor mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben és a Nyilvántartó mindenkori Domainregisztrációs Szabályzatában szereplő feltételekkel. Eltérés esetén a Szabályzatban foglalt előírásokat kell az adott domain név igénylésével és használatával keletkező jogviszonyokban alkalmazni. A delegálás-igénylési szerződés megkötését vitás esetben a domain-igénylőnek kell bizonyítania. A delegálás-igénylési szerződés hiánya a domain törlését eredményezi.

1.2.1.3 A Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a delegálás-igénylési szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.

1.2.1.4 Domain delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. A domain-igénylőnek már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a Szabályzat szerinti követelmények teljesüléséről.

1.2.1.5 A Regisztrátor feladata az igényt az adatokkal a Nyilvántartásban rögzíteni. Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.

1.2.2 Az Igénylés

1.2.2.1 Az igénylés érvényességének előfeltétele, hogy a domain-igénylő a delegálás-igénylési szerződésben a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az Igénylőlap szerinti összes kötelező adatot megadja, nyilatkozzon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek elfogadásáról és arról, hogy azokat a domain igénylés és delegálás teljes tartama alatt magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.2.2.2 A delegálás-igénylési szerződésben megadott adatokat és megtett jognyilatkozatokat

a) természetes személy domain-igénylő esetén magának vagy meghatalmazott képviselőjének (a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyidejű csatolásával),
b) kiskorú domain-igénylő esetén törvényes képviselőjének,
c) jogi személy esetén a törvényes képviselőnek

saját kezűleg kell hitelesítenie és a Regisztrátorhoz eljuttatnia.

A hitelesítés történhet papír alapon saját kezű aláírással vagy elektronikus úton kötött szerződés esetében fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy egyéb online hitelesítési eljárással.

1.2.2.3 A Regisztrátor köteles az igény átvételét igazolni és olyan nyilvántartást vezetni, amelyből hitelt érdemlően megállapítható az átvett igények beérkezésének ténye és sorrendje (időpontja).

1.2.2.4 Az igénylésnél benyújtott dokumentumokat papíron vagy elektronikus formában, illetve az elektronikus úton kötött szerződésben a szerződés során megadott adatokat és jognyilatkozatokat elektronikus formában archiválva a Regisztrátor a szerződés megszűnése napjától számított egy éven keresztül köteles megőrizni. A domain-igénylő vagy domain-használó által a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek elfogadására és magára nézve kötelezőnek tekintésére vonatkozó, elektronikus úton tett jognyilatkozatát a Nyilvántartó elektronikus formában rögzíti és archiválja.

1.2.2.5 Az igénylés során a kötelező adatok megadására, és a jognyilatkozatok megtételére, továbbá ezek megőrzésére vonatkozó szabályoktól való eltérés esetén a Nyilvántartóval szemben a Regisztrátor felel.

1.2.2.6 Az igénylés során megadott adatokat, és a közölt bármely további információt a Nyilvántartó az Adatvédelmi Tájékoztatóban közölteknek megfelelően kezel és tesz hozzáférhetővé a nyilvánosság vagy harmadik fél számára. A domain igénylőnek az igénylőlapon nyilatkozania kell arra vonatkozóan, hogy az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és személyes adatainak az abban foglaltak szerinti kezelését elfogadja.

1.2.3 Az igény kezelése

1.2.3.1 A Regisztrátor az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a domain működésére vonatkozó technikai előírásokkal való ütközés, stb.) köteles a domain-igénylőt haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében – a Nyilvántartóval kötött szerződés és a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezései szerint – vele egyeztetve eljárni.

1.2.3.2 A Nyilvántartó a Regisztrátor által hiánytalanul megküldött és a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelő igények feldolgozását haladéktalanul megkezdi, és elvégzi annak ellenőrzését, hogy az igény megfelel-e a domain technikai működőképességére vonatkozó, a jelen Domainregisztrációs Szabályzat 11. pontjában szereplő követelményeknek. Amennyiben a Nyilvántartó azt állapítja meg, hogy a követelmények nem teljesülnek, akkor visszaküldi az igényt a műszaki hiba jelzésével a Regisztrátornak, akinek a nyilvántartásba vételt követő 14 nap áll rendelkezésére a hiba megszüntetésére, és a domain technikai működőképességére vonatkozó követelményeknek való megfeleltetésre. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

1.2.3.3. A technikai működőképesség követelményeinek ellenőrzését követően a Nyilvántartó az igény jelen Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt további követelményeknek való megfelelőségét, valamint az igényléshez szükséges adatok pontos és teljes körű megadását ellenőrzi. Ezt követően, amennyiben az igény megfelel a Domainregisztrációs Szabályzatban foglalt, és az adatokkal kapcsolatos követelményeknek, az igényelt domaint a Nyilvántartó legkésőbb a következő munkanapon a domain igénylő feltételes használatába adja.

1.2.3.4 Amennyiben a Nyilvántartó azt észleli, hogy a megküldött igény hiányos vagy a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldi. A Regisztrátornak 14 nap áll rendelkezésére arra, hogy a hiányt pótolja vagy az igényt visszavonja. Ha a Regisztrátor e határidőn belül ezen lépések egyikét sem rögzíti a Nyilvántartásban, akkor az igény automatikusan törlődik.

1.2.3.5 Ha az igény megfelelő, akkor az ellenőrzést követően azonnal az igénylő feltételes használatába kerül, és azt a Nyilvántartó webszerverén egyidejűleg nyilvánosan kihirdeti a delegálásra váró domainek listájában. A feltételes használat alatt az igénylő a domaint műszakilag használhatja, azonban a domain végleges delegálásra csak abban az esetben kerül, ha a kihirdetés kezdő napjától számított 8 napon belül nem emelnek ellene panaszt.

1.2.3.6. Ha a kihirdetett igény ellen határidőn belül panaszt nyújtanak be, úgy a 9. pont szerinti alternatív vitarendezési eljárás (Tanácsadó Testület eljárása) eredményétől függően, annak lefolytatását követően a domain vagy végleges delegálásra kerül vagy a Nyilvántartó törli az igényt.

1.2.3.7. Ha az igény ellen határidőn belül nem nyújtanak be panaszt, akkor a delegálás bejegyzése megtörténik, és a nyilvántartásban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

i) a delegált domain neve,
ii) a delegált domain műszaki adatai,

iii) a domain-használó és a kapcsolattartók adatai.

A Nyilvántartó webszerverén nyilvánosan elérhető módon a delegált domainekkel kapcsolatban a következő adatok jelennek meg:

i.) a delegált domain neve

ii.) a delegált domain műszaki adatai,

iii.) jogi személy és egyéni vállalkozó domain használó adatai

iv.) technikai kapcsolattartó e-mail címe

1.2.3.8. A Nyilvántartó nem köteles semmiféle előszűrést végezni a választott domain név megfelelőségével kapcsolatban. A Nyilvántartó célja, hogy valamennyi, a Regisztrátor által hozzá küldött igényt teljesítse. Amennyiben azonban egyes kivételes esetekben az igény teljesítését a Nyilvántartó elutasítja, nem vonható ezért felelősségre. A Nyilvántartó elutasító döntésével szemben azonban az igénylő kérheti a 9. pont szerint az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását.

A domain név

2.1. A domain névre vonatkozó formai követelmények

2.1.1 A domain név legalább 2 és legfeljebb 40 karakterből állhat. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó domain név választása.)

2.1.2 A domain névben használható karakterek

a) a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá
b) a magyar ékezetes kisbetűk (á,é,í,ó,ö,ő,ú,ü,ű), továbbá
c) a numerikus karakterek (0-9), továbbá
d) a kötőjel (-)

2.1.3 A domain név elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat. A domain név nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.

2.1.4 A numerikus karakterrel kezdődő domain nevek használatát az RFC1035 internet dokumentum nem ajánlja, ezért regisztrálásuk bár nem tiltott, de nem ajánlott, és az ilyen névvel azonosított domainek működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség a domain-használót terheli.

2.2 A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1 A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist[i].

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes vagy
b) megbotránkozást, félelmet keltő vagy
c) megtévesztő.

2.2.3 Nem választható olyan domain név, amely

a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van vagy
b) a webszerveren közzétett védett nevek körébe tartozik.

2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén

a) kizárólag a helyi önkormányzat jogosult az önkormányzattal rendelkező település nevével megegyező domain nevet választani, illetve
b) csak az adott ország hivatalos képviselete jogosult az ország nevével (magyarul, angolul és saját nyelven) megegyező domain nevet választani.

Közvetlenül második szintű közdomain alá történő delegálásra ez a megkötés nem vonatkozik.

2.2.5 Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely az igénylő védjegye.

2.3 Felelősség a domain név választásáért

2.3.1 Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős

a) a domain név megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért

2.3.2 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles

a) a domain név megválasztásakor megfelelő gondosságot tanúsítani, és a választását – annak jogszerűsége szempontjából – az igénylést megelőzően ellenőrizni,
b) a választott domain névről önként lemondani, ha a gondos eljárás ellenére is a már delegált domain név használatával más jogát sérti,
c) a Nyilvántartó és/vagy a Regisztrátor helyébe lépni, ha a választott domain névvel kapcsolatban más személy a Nyilvántartóval vagy a Regisztrátorral szemben igényt kíván érvényesíteni, illetve, ha ennek akadálya van, minden segítséget megadni részükre a követeléssel szembeni védekezésükhöz,
d) a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje.

2.3.3 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó az ebbéli minőségében eljárva, a Domainregisztrációs Szabályzatban és a domain-igénylővel, illetve domain-használóval kötött szerződésben foglalt rendelkezések betartása esetén nem felel a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.

2.3.4 Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzik-e.

2.3.5 Sem a Regisztrátortól, sem a Nyilvántartótól nem várható el, hogy eldöntse, a domain név választása vagy használata jogszerű-e. A Regisztrátor vagy a Nyilvántartó azonban nem felel, ha a nyilvánvalóan felismerhető, egyértelműen jogsértő domain név választás esetén a delegálás teljesítését visszautasítja vagy a már delegált domain név delegálását felfüggeszti vagy visszavonja.

2.3.6 A Nyilvántartó a domain név választásával vagy használatával kapcsolatos jogerős vagy előzetesen végrehajtható bírósági határozatokat perben állása nélkül is végrehajtja. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a vitát lezáró döntés (az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalása, iránymutatása vagy döntése), jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt

III. Fejezet: A domain delegálás fenntartása

A delegálás fenntartása

3.1 A delegálás fenntartásának előfeltétele, hogy a domain-használó valamelyik Regisztrátorral megkötött érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel rendelkezzen, amely szerződés fennállását a Regisztrátor rögzítse a Nyilvántartásban. A szerződés feltételei nem lehetnek ellentétesek a Domainregisztrációs Szabályzattal és a szerződés elválaszthatatlan részét képezi az Igénylő által papír alapon vagy elektronikus úton tett jognyilatkozat a Domainregisztrációs Szabályzat elfogadásáról.

A delegálás fenntartása alatt a korábban papír alapon tett jognyilatkozatát a domain használó elektronikus úton tett jognyilatkozatában megerősítheti, amennyiben erre a Regisztrátor lehetőséget biztosít számára. A Regisztrátornak ilyen esetben meg kell győződnie a nyilatkozat tevő domain használó személyazonosságáról és a domain használó, valamint az adminisztratív kapcsolattartó nyilvántartásban rögzített adatainak helyességéről. Az elektronikus úton tett megerősítő jognyilatkozatot és a korábban papír alapon tett jognyilatkozatot a Regisztrátor tartozik az adott domainhez tartozóan a Nyilvántartásban rögzíteni, és a papír alapon tett jognyilatkozatot az elektronikus megerősítő jognyilatkozat megtételének napjától számított egy naptári évig megőrizni. Egyébként a nyilatkozat megőrzésére az 1.2.2.4. és 1.2.2.5. pontokban foglaltak vonatkoznak.

A papír alapon tett jognyilatkozat elektronikus úton tett jognyilatkozatban történő megerősítésével egyidejűleg az adott domain névhez kapcsolódóan egyéb módosítás nem hajtható végre.

3.2 A Regisztrátor, illetve a Nyilvántartó a delegálás-fenntartás szolgáltatást díjfizetési feltételhez kötheti.

3.3. A domain-használó a delegálás ideje alatt Regisztrátort válthat, akivel a domain fenntartására új delegálás-fenntartási szerződést kell kötnie. Regisztrátor váltás esetén a domain-használónak az új Regisztrátor számára papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített módon új adatszolgáltatást és a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek elfogadására vonatkozó új jognyilatkozatot kell adnia, amelyet az új Regisztrátornak kell nyilvántartásba vennie és megőriznie. Az adatszolgáltatás során átadott személyes adatok vonatkozásában az 1.2.2.6. pontban írtakat kell alkalmazni.

3.4. A domain használónak a delegálás fenntartása alatt rendelkeznie kell adminisztratív és technikai kapcsolattartóval.

3.4.1. Ha az adminisztratív vagy technikai kapcsolattartó a domain használótól különböző természetes személy a személyes adatainak törlését kéri, a domain használónak 15 napon belül gondoskodnia kell új adminisztratív vagy technikai kapcsolattartó kijelöléséről. Erre a Regisztrátornak fel kell szólítania a domain használót.

3.4.2. Amennyiben a domain használó a megadott határidőn belül nem gondoskodik új adminisztratív vagy technikai kapcsolattartó kijelöléséről, úgy a Regisztrátor a domain használó egyidejű értesítése mellett, automatikusan a domain használót rögzíti a nyilvántartásban új adminisztratív vagy technikai kapcsolattartóként, amennyiben a 12.4. pontban leírt feltételeknek megfelel, ellenkező esetben a Regisztrátor saját magát rögzíti a nyilvántartásban adminisztratív vagy technikai kapcsolattartóként. A domain használót az új adminisztratív vagy technikai kapcsolattartó automatikus rögzítéséről külön értesíteni kell.

3.4.3. Amennyiben a domainra vonatkozóan a domain használó nem rendelkezik érvényes delegálás-fenntartási szerződéssel (például az megszűnt, a Regisztrátor felmondta, vagy a domain visszavonásra került), akkor a 3.4.2. pontban említett nyilvántartásbeli módosításokat a Nyilvántartó végzi el.

3.5. A domain-használónak a delegálás ideje alatt folyamatosan eleget kell tennie a mindenkori aktuális Szabályzat feltételeinek. A delegálás-fenntartási szerződésre a delegálás ideje alatt a mindenkori Domainregisztrációs Szabályzat előírásai vonatkoznak.

Fejezet: A domain delegálás megszűnése

A delegálás felmondása

4.1 Ha a Regisztrátor a delegálás-fenntartási szerződés felmondását határozza el, akkor erről a domain-használót értesítenie kell és a felmondás tényét rögzítenie kell a Nyilvántartásban. A Regisztrátor a felmondással párhuzamosan beszüntetheti a delegálás műszaki szolgáltatását is, különösen, ha a domain használó a Regisztrátorának a regisztrációs vagy fenntartási díjat felhívás ellenére – a megjelölt ésszerű határidőn belül – sem fizeti meg vagy ha a domain nevet a Hálózathasználati Irányelvekben[ii] foglaltakkal ellentétes módon, különösen annak 4. pontjába ütközve spam küldésére, illetve a domain név alatt spamben hirdetett áru vagy szolgáltatás felkínálására használják.

4.2 A domain-használónak ilyen esetben új regisztrációs szerződést kell kötnie egy általa választott Regisztrátorral olyan határidővel, hogy az új szerződés megkötését a Regisztrátor a korábbi szerződés felmondásának Nyilvántartásban rögzített időpontjától számított 45 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.

A delegálás felfüggesztése

5.1 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggeszti, ha

a) a bíróság előzetesen végrehajtható ideiglenes intézkedése a domain használót eltiltja a domain használatától vagy más végrehajtható határozata, jogerős ítélete ezt írja elő,
b) a bűnüldöző hatóság alapos gyanút közöl arra vonatkozóan, hogy a domain név választása vagy a domain használata bűncselekményt valósít meg,
c) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja,

d.) a körülményekből alappal lehet arra következtetni, hogy a domain-használó által az igényléskor

a személye azonosítására szolgáló megadott adatok nem voltak valósak, vagy
az általa adminisztratív vagy technikai kapcsolattartóként megjelölt természetes személy személyes adatainak kezelésére nem rendelkezett hozzájárulással.

5.2 A domain delegálást a Nyilvántartó felfüggesztheti, ha

a) a domain-használó felhívás ellenére sem gondoskodik arról, hogy a domain megfeleljen a Szabályzatban megfogalmazott követelményeknek,
b) a domain és/vagy a domain név használata az internet működésében műszaki zavarokat okoz vagy a felhasználók biztonságát súlyosan veszélyezteti.

c.) a Nyilvántartó nem függesztheti fel a domaint és nem alkalmazhatja a felfüggesztés 6.1. f.) pontjában foglalt jogkövetkezményt, ha a domain használó a domain igénylésekor megfelelt az 1.1. pontban foglalt kritériumoknak, ám utóbb bekövetkezett ok miatt a Szabályzat kizárólag ezen pontjának már nem felel meg,

5.3 Felfüggesztéskor a domain delegálás műszaki szolgáltatása szünetel, de a domain-használó személye változatlan marad.

5.4. Ha a domain felfüggesztésére az 5.1.d.1. pont alapján kerül sor, a 6.1.c.) pontja szerint a delegálás visszavonásra kerül, kivéve, ha a domain-használó 15 napon belül igazolja, hogy az igényléskor a személye azonosítására megadott adatok valósak voltak. Ha a domain felfüggesztésére az 5.1.d.2. pont alapján került sor, akkor a felfüggesztéssel egyidejűleg a 3.4. pontban leírtak szerint kell eljárni.

A delegálás visszavonása és törlése

6.1 A delegálást a Nyilvántartó visszavonja, ha

a) a domain-használó a Regisztrátorához intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával a domain használatáról lemond,
b) a Nyilvántartásban domain-használóként szereplő jogi személy hivatalos nyilvántartásba vételére vagy bejegyzésére irányuló kérelmét jogerősen elutasították,
c) a domain-használó által az igényléskor vagy átruházáskor adott nyilatkozatok, bemutatott dokumentumok, illetve a személye azonosítására szolgáló megadott adatok nem voltak valósak

d) az adminisztratív kapcsolattartó a Regisztrátorhoz intézett teljes bizonyító erejű vagy közokiratba foglalt nyilatkozatával hitelt érdemlően tanúsítja, hogy a domain-használó meghalt vagy jogutód nélkül megszűnt és a domain használati joga másra át nem szállt,
e) a Regisztrátor a Nyilvántartásban rögzíti, hogy a delegálás-fenntartási szerződés megszűnt, illetve azt felmondta és 45 napon belül egyetlen Regisztrátor sem rögzíti a Nyilvántartásban, hogy a delegálás fenntartására a domain-használóval szerződést kötött,
f) az 5.2. pont alapján felfüggesztés történt és a felfüggesztés okának megszüntetésére a felfüggesztés kezdetétől számított 45 napon át sem került sor,
g) a domain-használó nem gondoskodott arról, hogy a Nyilvántartásba a személye azonosítására és elérhetőségére szolgáló, valós és aktuális adatok legyenek bejelentve,
h) a delegálás-igénylési és/vagy fenntartási szerződés hiányára vagy a Domainregisztrációs Szabályzat elfogadására szolgáló jognyilatkozat hiányára derül fény,

i) a bíróság végrehajtható határozata, jogerős ítélete a delegálás, a domain vagy domain név választás vagy használat jogellenességét állapítja meg vagy a delegálás megszüntetését rendeli vagy a domain-használót a határozat jogerősen eltiltja a domain nevet azonosító név vagy megjelölés használatától,
j) az Alternatív Vitarendező Fórum döntése ezt előírja, és a döntés kézbesítése napjától számított 30 napon belül a domain használó nem igazolja az Alternatív Vitarendező Fórum részére a bírói út igénybevételét.

6.2 A delegálás visszavonását a delegálás törlése követi. A delegálás törlésekor a domain-használat joga visszaszáll a Nyilvántartóra, amely azt új igénylésre felszabadíthatja. Delegálás visszavonására vagy törlésére csak a Nyilvántartó jogosult.

6.3 A delegálás törlését a 6.1 d), e), f), g), h) pont miatti visszavonást követően 60 nap türelmi idő előzi meg, amely idő alatt a domainre kizárólag a szükséges igazolások csatolásával a volt domain-használó vagy a használati jog tekintetében jogutódja vagy az jogosult új igényt benyújtani, aki bizonyítani tudja, hogy a domain igénylésére eredetileg az ő megbízása alapján, illetve kizárólag az ő érdekében vagy használatára került sor. A türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül.

6.4. Ha a delegálás visszavonására a 6.1. i) vagy j) pont miatt és valamely jogi vagy természetes személy jogai védelme érdekében került sor, a delegálás törlését 60 nap türelmi idő követi, amely idő alatt a felszabadult domain névre vonatkozóan kizárólag az jogosult új igényt benyújtani, akinek kérelmére illetőleg jogai védelme érdekében a visszavonás történt.

6.5 A delegálás visszavonására a 6.1. g) pont alapján kizárólag abban az esetben kerül sor, ha a Nyilvántartóhoz érkezett bejelentést követően vagy a Nyilvántartó arra vonatkozó gyanúját követően, hogy

a) akár a domain-használó, akár az adminisztratív kapcsolattartó e-mail vagy postai címe nem valós vagy
b) a domain-használó nem valós vagy meghalt vagy megszűnt,

a Nyilvántartónak a valós adatok közlésére hozzájuk és az érintett domain-használó Regisztrátorához intézett felhívása eredményetlen marad vagy a könyvelt postai küldeményként, megküldött felhívást a posta a domain-használó részére vagy az adminisztratív kapcsolattartó részére a valótlan adatok miatt nem tudja kézbesíteni.

A delegálás átruházása

7.1 Domain-használó jogait új domain-igénylőre átruházhatja feltéve, hogy

a) az új domain-igénylő a delegálás Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt feltételei szerint új delegálás-igénylési és fenntartási szerződést köt valamelyik Regisztrátorral, aki ezt rögzíti a Nyilvántartásban és elindítja az új delegálási eljárást, és

b.) az új domain-igénylő papír alapon vagy legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratban tett jognyilatkozatában kijelenti, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseit megismerte, elfogadta és azokat magára nézve kötelezőnek tekinti, és

c) az új domain-igénylő az átruházást a régi domain-használó teljes bizonyító erejű okiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozatának eredeti példányával a szerződést kötő Regisztrátornál igazolta, és
d) az új delegálás nem ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzatban foglaltakkal.

7.2 Bíróság vagy az Alternatív Vitarendező Fórum dönthet a domainnek a kérelmező javára történő átruházásáról. A domain átruházása ilyen tartalmú döntés vagy határozat esetén is csak akkor történhet meg, ha az átruházás eredményeként a domain használatára jogot szerző megfelel a 7.1. pontban előírt feltételeknek.

7.3 A domaint érintő folyamatban lévő alternatív vitarendezési vagy bírósági eljárás alatt a Nyilvántartó a domain átruházását az eljárás befejezéséig úgy korlátozza, hogy ennek időtartama alatt a domain kizárólag a kérelmező vagy a felperes javára ruházható át. A Nyilvántartó – a 8.2. pontban meghatározottak kivételével – nem ellenőrzi a folyamatban lévő eljárás tényét, azt az érdekelt fél tartozik a Nyilvántartó felé igazolni.

7.4 Az átruházási eljárás a Regisztrátornál a 7.1. a) és b.) pontokban leírtaknak megfelelő bejelentéssel kezdődik és az átruházás az új delegálás megtörténte napjával lép hatályba függetlenül az átruházó okiraton szereplő dátumtól. Amennyiben az átruházó nyilatkozat kelte, és az átruházási eljárás megindítása között a domain használó képviseletére jogosult személyében változás történik, úgy a Nyilvántartó jogosult kérni az új képviselő átruházást jóváhagyó nyilatkozatát is. A hatályba lépéssel a régi domain-használóval kötött delegálás-fenntartási szerződés automatikusan megszűnik.

Fejezet: Jogviták

Általános szabályok

8.1 A Szabályzatnak való megfeleléssel kapcsolatban a domain-igénylő és a Regisztrátor között keletkezett vita esetén a Regisztrátor, illetve ha a Regisztrátor kéri, a Nyilvántartó álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a Regisztrátor és a Nyilvántartó között keletkezik, akkor a Nyilvántartó álláspontja a meghatározó.

8.2 A domainről folyó jogvita tényét az eljárást kezdeményező fél erre irányuló kérelme vagy a bíróság döntése alapján a Nyilvántartó a Nyilvántartásban rögzíti. Ilyen kérelem esetén a domain átruházása a 7.3. pont szerint korlátozásra kerül.

8.3. A domain igényléssel és használattal kapcsolatos jogvitákban az Alternatív Vitarendező Fórum eljárását lehet igénybe venni. A domain delegálását megelőzően keletkező jogvitákban a Tanácsadó Testület jár el, a már delegált domainekre vonatkozó jogvitákban a Regisztrációs Döntnök, valamint a delegált domainek alatt közölt jogsértő tartalom miatt kezdeményezett jogvitákban a Hotline Döntnöki Fórum. Az Alternatív Vitarendező Fórum a rá vonatkozó, és a Nyilvántartó webszerverén, valamint az Alternatív Vitarendező Fórum honlapján közzétett szabályok szerint jár el.

8.4. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum állásfoglalásának, határozatának, illetve döntésének, és a domain delegálása, a már delegált domain visszavonása és átruházása kérdésében annak megfelelően jár el. Sem a Nyilvántartó, sem a Regisztrátor nem felel azért, mert végrehajtja az Alternatív Vitarendező Fórum döntését.

8.5. Az Alternatív Vitarendező Fórum döntését követően a domain használó által kezdeményezett bírósági eljárást az alternatív vitarendezési eljárást kezdeményező személlyel (Panaszos vagy Kérelmező) szemben kell megindítani. Sem a Nyilvántartó, sem az Alternatív Vitarendező Fórumot fenntartó szervezet, sem a döntésben részt vevő döntnök nem változtathatja meg a döntést. A Nyilvántartó a domain használó keresetének helyt adó végrehajtható bírósági határozat esetén az eredeti állapotot helyreállítja.

8.6. Az Alternatív Vitarendező Fórum szolgáltatást a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete által erre kijelölt, mind a Nyilvántartótól, mind a Regisztrátoroktól elkülönülő szervezet független szakértő tanácsadóin, illetve döntnökein keresztül nyújtja.

Jogviták intézése a delegálást megelőzően (a Tanácsadó Testület eljárása)

9.1 Akinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Panaszos a kifogását, annak okát megjelölve bármely általa választott Regisztrátornál előterjesztheti olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését a kifogásolt igény kihirdetésének kezdő napjától számított 8 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja, és a panaszt a kezdő naptól számított 14 napon belül benyújtsa. A határidő elmulasztása esetén az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását nem lehet kérni. A Panaszos kifogását a kifogásolt igény Regisztrátora átvenni köteles, míg más Regisztrátor az átvételről szabadon dönthet. Más Regisztrátor nem tehető felelőssé semmilyen kárért, ami a Panaszost a kifogás átvételének megtagadása esetén érhette.

A Panaszos a panasza előterjesztésével egyidejűleg nyilatkozik az Adatvédelmi Tájékoztató szerint személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásáról.

9.2. Az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárásának megindítására nyitva álló határidő elmulasztása nem értelmezhető akként, hogy a domain név választásával kapcsolatos jogairól az érintett bármilyen módon lemondott volna, és a választott domain névnek a domain-igénylő részére történő delegálásához hozzájárult volna.

9.3 Ha egy nyilvántartásba vett igény teljesítése nem történik meg, mert a Nyilvántartó álláspontja szerint az a Szabályzat előírásainak nem felel meg, akkor a domain-igénylőt erről Regisztrátora az ok megjelölésével haladéktalanul értesíti. A domain-igénylő ez esetben az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti Regisztrátoránál olyan határidővel, hogy a Regisztrátor az eljárás kezdeményezését az elutasítástól számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja. A határidő elmulasztása esetén az igény automatikusan törlődik.

9.4. A Tanácsadó Testület az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban elvi vagy eseti állásfoglalást hoz. A Nyilvántartó és a Regisztrátor aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

9.5. Az elvi állásfoglalás a Regisztrátorokra és a Nyilvántartókra kötelező általános iránymutatást tartalmaz az igények Szabályzatnak való megfelelőségével kapcsolatban. A Tanácsadó Testület elvi állásfoglalását a Nyilvántartó kérheti.

9.6. Az eseti állásfoglalás konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalását a delegálást megelőzően kérheti a Nyilvántartó vagy bármely Regisztrátor saját elhatározásból, illetve a domain-igénylő vagy az igényléssel szemben kifogást előterjesztő Panaszos megbízása alapján. Az eljárás megindítására vonatkozó megbízás elfogadását a Regisztrátor függővé teheti attól, hogy a megbízó az eljárási díjat befizesse, illetve letétbe helyezze.

9.7. A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában abban a kérdésben foglal állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, amennyiben az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

9.8 A Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásának eljárási díját a domain-igénylő Regisztrátora köteles megfizetni a Nyilvántartónak,, ha a Tanácsadó Testület úgy dönt, hogy a Panaszolt igénye nem teljesíthető. Ellenkező esetben a díjat

a) a 9.1 szerint indított eljárás esetén a Panaszos Regisztrátora köteles megfizetni vagy
b) a 9.3 szerint indított eljárás esetén a Nyilvántartót terheli.

A Regisztrátor jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

Jogviták intézése a delegálást követően (a Regisztrációs Döntnök eljárása)

10.1. A domain-használó a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásával, valamint a delegálás fenntartásával aláveti magát az Alternatív Vitarendező Fórum (Regisztrációs Döntnök) döntésének, amely a választott domain névvel kapcsolatos viták elbírálására az erre irányuló kérelem előterjesztése esetén a jelen Domainregisztrációs Szabályzatban, illetve a külön meghatározott szabályok szerint jár el.

10.2. A domain delegálását követően egy meghatározott domain névnek a kérelmezett domain-használótól történő visszavonását, illetve átruházását az, akinek ehhez a névhez névhasználati joga fűződik, az Alternatív Vitarendező Fórumhoz előterjesztett, a Regisztrációs Döntnök szabályzatában foglaltaknak megfelelő kérelemmel kezdeményezheti. A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a kérelmezőnek be kell fizetnie a Regisztrációs Döntnök szabályzatában meghatározott összegű eljárási díjat.

10.3. Az Alternatív Vitarendező Fórum a domain név visszavonását vagy a Kérelmező javára történő átruházását rendeli el,

a) amennyiben
aa) a domain név azonos egy olyan névvel vagy megtévesztően hasonlít egy olyan névhez, amely a Kérelmező javára valamely hatályos magyar vagy közösségi jog által védett név vagy
ab) amelynek használatára a Kérelmező valamely magyar vagy közösségi jogszabály alapján jogosult,
b) és amennyiben
ba) a Kérelmezett a domain nevet anélkül igényelte, hogy a névhez joga vagy jogos érdeke fűződne vagy
bb) a Kérelmezett a nevet rosszhiszeműen igényelte vagy annak felhasználása rosszhiszeműen történik.

10.4. A Kérelmezett javára a jogos érdek, illetve terhére a rosszhiszeműség megállapíthatóságának részletes szabályait a Regisztrációs Döntnök szabályzata tartalmazza.

10.5 A Regisztrátor és a Nyilvántartó a Regisztrációs Döntnök döntését a kézhezvételtől számított 30 nap elteltével végrehajtja. Abban az esetben, ha a domain használója a 30 napos határidő alatt igazolja, hogy a domain delegálás visszavonását, illetve a Kérelmező részére történő átruházását elrendelő döntés közlését követően a kérelmezővel szemben a domain általa történő további használata végett keresetet terjesztett elő, a döntés végrehajtását a Regisztrátor és a Nyilvántartó felfüggeszti. A keresetindítás vagy annak igazolásának elmulasztása esetén, illetve az eljárást jogerősen lezáró, érdemben a döntéssel nem ellentétes bírósági határozatról szóló értesítés esetén a döntést a Regisztrátor és a Nyilvántartó végrehajtja.

10.6. A Kérelmező és a Kérelmezett közös megállapodás alapján, illetve a Nyilvántartó és a Regisztrátorok a domain használóval szemben a domain regisztrációjával, fenntartásával vagy használatával kapcsolatos vita eldöntésére bármikor delegált domain nevek vonatkozásában, illetve más, a jelen Szabályzatban megállapított eseteken kívüli jogvitás kérdésekre is igénybe veheti az Alternatív Vitarendező Fórumot.

Fejezet: Egyéb rendelkezések

A domain technikai működőképességére vonatkozó követelmények

A domain-igénylőnek, illetve a domain-használónak az alábbiakban meghatározott technikai működőképességre vonatkozó követelmények teljesüléséről már a domain delegálására vonatkozó igény benyújtásakor, majd azt követően is, a delegálás fenntartásának ideje alatt folyamatosan gondoskodnia kell:

11.1 Az internetről állandó IPv4 vagy IPv6 összeköttetéssel, folyamatosan elérhető legyen és működjön legalább két domain név szerver, amelyek hitelesen válaszolnak az adott domainre vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre.

11.2 A domain név szerverek között legyen legalább kettő, amely IPv4 protokollon egymástól független állandó internet hálózati elérhetőséggel rendelkezik.

11.3 Az adott domain zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.

Adminisztratív kapcsolattartó

12.1 A domain-igénylő vagy domain-használó köteles a domain delegálásával, regisztrálásával, fenntartásával, illetve a domain használattal kapcsolatos ügyekben történő képviseletre adminisztratív kapcsolattartót megjelölni.

12.2 Ha a domain-igénylő vagy domain-használó másként nem rendelkezik, akkor az adminisztratív kapcsolattartónak saját magát kell tekinteni, amennyiben a 12.4 pontban említett feltételeknek megfelel. A domain-igénylő vagy domain-használó adminisztratív kapcsolattartásra csak jogi személyt vagy egyéni vállalkozót hatalmazhat meg, és kizárólagosan felelős azért, hogy a meghatalmazott ennek következményeit vállalja. Az adminisztratív kapcsolattartóként megjelölt egyéni vállalkozó adószámát rögzíteni kell a nyilvántartásban.

12.3 Az adminisztratív kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a domain-használó, illetőleg maga az adminisztratív kapcsolattartó köteles a Regisztrátort értesíteni. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért a kárért, amely abból ered, hogy a változásokról elmulasztották a Regisztrátort értesíteni. A változások bejelentésének elmulasztása a domain delegálásnak a Szabályzat 6.5 pontja szerinti visszavonását eredményezheti.

12.4 Az adminisztratív kapcsolattartónak rendelkeznie kell működő e-mail címmel és magyarországi postacímmel, valamint képesnek kell lennie magyar nyelvű kommunikációra.

12.5 A domain-igénylőhöz, illetve domain-használóhoz intézett hivatalos értesítéseket, felhívásokat az adminisztratív kapcsolattartónak a Nyilvántartásban szereplő e-mail címére vagy postai címére kell küldeni. Saját felelőssége, hogy a Nyilvántartásban szereplő címeket úgy aktualizálja, hogy az oda címzett értesítésekről, felhívásokról haladéktalanul értesüljön. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel az értesítés elmulasztásából eredő kárért, ha az adminisztratív kapcsolattartó a Nyilvántartásban szereplő címen nem érhető el.

Vegyes rendelkezések

13.1 A domain-igénylő, illetve domain-használó köteles a neki delegált domainnel, a delegációs és regisztrációs eljárással, a domain nevének megválasztásával, jelentéstartalmával vagy használatával, valamint az általa adminisztratív vagy technikai kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulásuk hiányával kapcsolatos bármilyen jogvitából, kárból, követelésből következő költség alól tehermentesíteni a Nyilvántartót és/vagy a Regisztrátort, és egyébként is mindent elkövetni annak érdekében, hogy a Regisztrátort, illetve a Nyilvántartót érdeksérelem ne érje. Sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem vonható felelősségre a Szabályzat betartása, az alternatív vitarendezési eljárási döntés, jogerős határozat vagy az előzetesen végrehajthatóvá nyilvánított határozat végrehajtása miatt.

13.2 A domain regisztráció során az ügyintézés általában e-mail (elektronikus levél) vagy telefax útján történik. Az e-mailen vagy telefaxon elküldött értesítéseket az ellenkező bizonyításáig a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. Az így küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél felelős. A domain ügyintézéssel kapcsolatban a felek közötti kommunikáció során keletkezett e-mailt minősített elektronikus aláírás hiányában is írásba foglalt okiratnak és hitelesnek kell tekinteni, mint amelynek tartalma – az ellenkező bizonyításáig – az eredetivel egyező, változtatás nélküli, amelyre bármely fél alappal hivatkozhat.

13.3 A domain igénylő, és a domain használó tartozik az adataiban bekövetkezett változást a változás megtörténtét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni. Ha a domain igénylő vagy használó olyan jogi személy, amely nyilvántartásba vétele vagy bejegyzése megtörténte előtt kezdte meg működését, a nyilvántartásba vétel vagy bejegyzés tényét, illetve az erre irányuló kérelmet jogerősen elutasító végzés tényét tartozik a végzés kézhezvételét követően haladéktalanul a Regisztrátornak bejelenteni.

13.4 Delegálás-igénylési és delegálás-fenntartási szerződés összevontan is köthető. Bármelyik szerződés érvénytelen a domain-igénylő vagy domain-használó által a Domainregisztrációs Szabályzat és az Adatvédelmi Tájékoztató megismerésére, elfogadására és rendelkezéseinek magára nézve kötelezőnek tekintésére tett jognyilatkozata nélkül, illetve semmis minden olyan feltétel, amely ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzattal. A domain-igénylő, illetve a domain-használó köteles a domain fenntartás ideje alatt a regisztrációs szerződés(eke)t, elektronikus úton kötött szerződés esetén annak elektronikus úton küldött visszaigazolását is megőrizni. Regisztrátort nem terheli szerződéskötési kötelezettség, így nem felel, ha valamely domain delegálására vagy fenntartására nem kíván szerződést kötni.

13.5.1 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során az érintettek (domain-igénylő, domain-használó, átruházó, kedvezményezett, adminisztratív kapcsolattartó stb.) jogosultságát, illetve személyének azonosságát a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó a tőle elvárható mértékben vizsgálhatja, aminek alapja elsősorban:

a) természetes személy esetén:
i) régi vagy új típusú személyazonossági igazolvány,
ii) útlevél,

iii) magyarországi letelepedési engedély,

iv) jogosítvány,
v) az európai uniós, Európa Tanács, EGT vagy EFTA tagállam, valamint Magyarországgal szomszédos határral rendelkező ország állampolgárságát hitelesen bizonyító okirat;
b) jogi személy és egyéni vállalkozó estén:
i) a jogi személy létrehozását, nyilvántartásba vételét vagy bejegyzését igazoló, vonatkozó hatósági (közigazgatási, közjegyzői, kamarai vagy bírósági) határozat, bejegyző végzés, a nyilvántartásba vételt hitelesen igazoló hivatalos irat, illetve a bejegyzésre, nyilvántartásba vételre irányuló eljárás megindítását hivatalosan igazoló okirat (kérelem bírósági érkeztető pecséttel ellátott példánya),
ii) a jogi személy nevében nyilatkozó személy képviseleti jogát igazoló okirat (pl. aláírási címpéldány vagy ügyvéd által elkészített aláírás minta);

iii) egyéni vállalkozó esetén adószámát igazoló dokumentum;

c) védjegyjogosult esetén a védjegyoltalom igazolására szolgáló okirat;
d) minősített elektronikus aláírási tanúsítvány.

Ha a Regisztrátor vagy a Nyilvántartó szükségesnek látja, akkor a biztonság érdekében az átruházási vagy jelentősebb módosítási kérelmek elbírálásához kérheti a regisztrációs szerződés, a domain-használót azonosító okirat vagy egyéb, a jogosultságot igazoló dokumentum bemutatását.

13.5.2 A regisztrációs eljárások (igénylés, módosítás, felmondás, átruházás stb.) során domain-igénylő, domain-használó jogosultságát, a Nyilvántartó a tőle elvárható mértékben vizsgálhatja e-mail alapú engedélyezéssel is. E-mail alapú engedélyezés során a nyilvántartásban a domain-igénylőhöz vagy domain-használóhoz egy általa erre a célra megadott e-mail cím kerül rögzítésre. A regisztrációs eljárás folyamán, engedélyezés céljából a Nyilvántartó kiküld egy egyedi kódot a domain-igénylőhöz, domain-használóhoz rendelt e-mail címre, mely kódot a domain-igénylőnek, domain-használónak el kell juttatnia a Regisztrátorhoz ahhoz, hogy a regisztrációs eljárás folytatódhasson, lezárulhasson. A kapott kódot a Regisztrátorhoz olyan határidővel kell eljuttatni, hogy a Regisztrátor a kód kiküldésének napjától számított 14 napon belül a Nyilvántartásban rögzíteni tudja.

13.6 Regisztrátor bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy egyéni vállalkozó lehet, amely a Szabályzatban meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és Nyilvántartó között a regisztrátori tevékenység végzésére feljogosító franchise szerződés van hatályban.

13.7 A Regisztrátor megszűnése, illetve regisztrátori jogosultsága elvesztése esetén a szerződésekben új Regisztrátor léphet a régi helyébe. Ha erre nem kerül sor, akkor a régi Regisztrátor helyett a Nyilvántartó értesíti a régi Regisztrátor által fenntartott domainek domain-használóit a delegálás-fenntartási szerződés megszűnéséről és a Regisztrátor helyett rögzíti ezt a Nyilvántartásban is. Ezt követően a 6.1. e) pont szerint folytatódik az eljárás.

13.8 Ahol szerződés vagy bármely más okirat a Domainregisztrációs Szabályzatot vagy a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveket (illetve a szabályok korábbi elnevezését) említi, ott a jelen Domainregisztrációs Szabályzatot kell érteni.

13.9 A korábban delegált domainek esetén a delegálás jogszerűsége a korábban hatályos regisztrációs szabályzatok szerint kerül elbírálásra.

A jelen Domainregisztrációs Szabályzat 2019. január 1-én lépett hatályba.